boligpapirer.dk    |    Gøgeurten 34    |    7500 Holstebro    |    CVR: 34924708

   
    72 217 217
   post@boligpapirer.dk

FAQ   arrow


Hvad en en tingbogsattest?

En udskrift fra Tinglysningsretten, hvoraf det fremgår, hvem der ejer ejendommen, hvilke lån, der er i ejendommen, hvilke servitutter, der er på ejendommen samt seneste offentlige vurdering for ejendommen.
Det har siden 1. juli 2013 været gratis at søge ovenstående oplysninger Tinglysningsrettens hjemmeside.

Hvad er en dispositionsdato?

Den dag køber fysisk overtager boligen (får udleveret nøgle). Denne dag overtager køber forbruget af el, vand og varme samt ansvaret for boligen. Såfremt køber ønsker at tegne ejerskifteforsikring skal denne være trådt i kraft senest pr. dispositionsdagen, ligesom køber også skal have tegnet øvrige bygnings- og brandforsikringer pr. denne dag.

Hvad er en ejendomsdatarapport?

Ejendomsrapporten er en rapport, der samler og formidler mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger, som hovedsageligt køberen og dennes rådgiver skal bruge ved handel med fast ejendom.
Det koster et gebyr, hvis man ønsker at få en ejendomsdatarapport på en ejendom. Det er for ejer muligt at logge ind på Boligejer.dk med sit NemID, hvorefter der er mulighed for at se de fleste  oplysninger, men såfremt man ønsker en rapport udarbejdet, koster det også for ejeren et gebyr. Har du endnu ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Forsikring, der kan tegnes af køber i forbindelse med en hushandel i min. fem år frem (kan forlænges til ti år eller tegnes for ti år med det samme). Forsikringen dækker, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen dækker derfor ikke fejl og mangler, der er nævnt i disse rapporter.

Det er en forudsætning at der er udarbejdet både tilstandsrapport og elinstallationsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring.

Hvad er en elinstallationsrapport?

Rapport, der udarbejdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed og som gennemgår boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed.
Virksomheden repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en uvildig, professionel rapport.
Du kan læse meget mere om elinstallationsrapporten på dette link til www.boligejer.dk.

Elinstallationsrapporten danner sammen med tilstandsrapporten grundlaget for et tilbud på en ejerskifteforsikring.
Bemærk dog, at rapporterne ikke er lovpligtige.

Hvad er en købsaftale?

Købsaftalen er det vigtigste dokument for handel med fast ejendom. Købsaftalen beskriver (sammen med eventuelle bilag) alle aftaler i forbindelse med handlen mellem køber og sælger. Det er derfor vigtigt, at gennemgå købsaftalen grundigt, uanset det er ejendomsmægleren, der udarbejder købsaftalen.

Hvad er en overdragelsesaftale?

I forbindelse med skilsmisser, familieoverdragelser eller en anpart, hvor f.eks. din samlever skal noteres på skødet, vil der typisk ikke skulle deponeres kontanter, hvorfor man i disse tilfælde overdrager ejerskab, og derfor udarbejder en overdragelsesaftale. En overdragelsesaftale indeholder de samme aftaler, som en købsaftale.

Hvad er en overtagelsesdato?

Den officielle dato, hvor køber overtager boligen.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes en opgørelse over udgifter, der vedrører den handlede bolig. Typiske poster på en refusionsopgørelse er ejendomsskatter, renovationsafgifter, oliebeholdning, vandafledningsbidrag m.m.
Endvidere vil sælgers andel af en evt. tegnet ejerskifteforsikring også blive medtaget på refusionsopgørelsen.
Endelig kan der være særlige aftaler, der også medtages på refusionsopgørelsen. F.eks. hvis sælger skal godtgøre en kontant sum, såfremt en skade ikke er repareret pr. overtagelsesdagen.
Typisk vil forbrug (el, vand og varme) ikke skulle medtages på refusionsopgørelsen, da disse som oftest afregnes direkte til de respektive forsyningsværker, hvorfor forsyningsselskaberne udarbejder flytteopgørelse på baggrund af aflæsningstal pr. overtagelsesdagen.

Hvad er en servitut?

En begrænsning for ejeren af ejendommen / grunden, hvorpå servitutten er tinglyst. Det kaldes også en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom.

For at være gyldig, skal servitutten være tinglyst på ejendommen (med undtagelse af vejrettigheder, som blot skal være indtegnet på ejendommens matrikelkort). Ejeren af ejendommen skal tillige respektere de servitutter, der er tinglyst på ejendommen.

Du kan læse meget mere om servitutter på dette link til www.boligejer.dk.

tingbogsattesten kan du se, om der er servitutter på en given ejendom, og på Tinglysningsrettens hjemmeside, kan du finde servitutterne i deres helhed.

Hvad er en tilstandsrapport?

Rapport, udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig og som giver en vurdering af husets tilstand. Du kan læse meget mere om tilstandsrapporten på dette link til www.boligejer.dk.

Tilstandsrapporten danner sammen med elinstallationsrapporten grundlaget for et tilbud på en ejerskifteforsikring.
Bemærk dog, at rapporterne ikke er lovpligtige.

Hvad er en tinglysningsfuldmagt?

Særligt udarbejdet fuldmagt, der skal bruges i forbindelse med tinglysning, såfremt du ikke har NemID. Fuldmagten udstedes til den, der skal berigtige (tinglyse) skødet, underskrives af dig og fremsendes til Tinglysningsretten, hvor fuldmagten bliver registreret.

Hvad er et skøde?

Det dokument, hvoraf det fremgår, hvem der er ejer af en given ejendom/grund. Alle skøder skal registreres ved Tinglysningsretten, hvor alle oplysninger er offentlig tilgængelige.

Hvad er tinglysning?

Registrering af det nye ejerforhold i forbindelse med handel af fast ejendom/grund. Registreringen foregår udelukkende digitalt ved Tinglysningsretten, hvorfor der enten skal bruges NemID eller tinglysningsfuldmagt.

Hvad er tinglysningsafgift / registreringsafgift?

Nedenfor findes eksempler på, hvordan tinglysningsafgift/registreringsafgift beregnes i forskellige situationer.


– Hovedregel (ved almindelig fri handel):
Tinglysningsafgiften beregnes som 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + kr. 1.750,- i fast afgift, hvis der er tale om et enfamiliehus, flerfamiliehus, ejerlejlighed eller fritidshus.

Undtagelse:
Er ejerskiftet ikke sket som almindelig fri handel (f.eks. familieoverdragelse) skal der betales tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen.
Du kan her finde den offentlige ejendomsværdi.

Ved ejerskifte af andre typer ejendomme, skal der fortsat betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af hhv. offentlig ejendomsværdi og købesum.

Du kan også se mere om de ændrede regler på SKAT’s hjemmeside.

Eksempel 1 (ved almindelig fri handel)
Handelspris: kr. 1.225.000,-
Ejendomsværdi: kr. 1.500.000,-
Afgiften beregnes af handelsprisen uanset ejendomsværdien: 0,6 % af kr. 1.225.000,- = kr. 7.350,-
Da den variable afgift skal være delelig med 100, oprundes afgiften derfor til kr. 7.400,-, og hertil lægges den faste afgift på kr. 1.750,-, således den samlede afgift er kr. 9.150,-

Eksempel 2 (ved ikke almindelig fri handel – f.eks. familieoverdragelse)
Handelspris: kr. 1.100.000,-
Ejendomsværdi: kr. 1.000.000,-

Afgiften beregnes i dette eksempel af handelsprisen: 0,6 % af kr. 1.100.000,- = kr. 6.600,-
Hertil lægges den faste afgift på kr. 1.750,-, således den samlede afgift er kr. 8.350,-

Eksempel 3 (ved ikke almindelig fri handel – f.eks. familieoverdragelse)
Handelspris: kr. 700.000,-
Ejendomsværdi: kr. 990.000,- (85 % heraf er kr. 841.500,-)
Afgiften beregnes i dette eksempel af ejendomsvurderingen, da handelsprisen er lavere end 85 % af ejendomsværdien: 0,6 % af kr. 841.500,- = 5.049
Da den variable afgift skal være delelig med 100, oprundes afgiften derfor til kr. 5.100,-, og hertil lægges den faste afgift på kr. 1.750,-, således den samlede afgift er kr. 6.850,-

Kan jeg fortryde mit boligkøb?

Ja. Iflg. Forbrugerbeskyttelsesloven har du en frist på seks hverdage (dvs. helligdage, lørdage og søndage tæller ikke som ‘fortrydelsesdage’) til at fortryde dit boligkøb. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor du får oplyst, at sælger har underskrevet købsaftalen.

Hvis du benytter fortrydelsesretten, skal du betale en godtgørelse til sælgeren på 1% af købesummen – medmindre sælger ikke har skrevet under endnu.

Fortrydelsesretten forhindrer dog ikke, at du kan få ejendomsmægleren til at indføje i købsaftalen, at din rådgiver skal godkende handlen i sin helhed (rådgiverforbehold.) Et rådgiverforbehold betyder, at hvis rådgiveren har væsentlige indvendinger mod købsaftalen, der ikke kan løses med sælger, så falder handlen bort, uden at du skal betale godtgørelse.

Skal der altid tinglyses skøde?

Som udgangspunkt ja, da dette er den eneste måde at afgøre, hvem der ejer en given ejendom. Dog skal der ikke tinglyses skøde, hvis du køber en andelsbolig, da det er andelsboligforeningen, der ejer boligen, og der udstedes derfor et andelsbevis af enten andelsboligforeningen eller andelsboligforeningens bank.

Skal der betales tinglysningsafgift i forbindelse med skifteretsattest?

Ja. Dog er det kun den faste afgift på kr. 1.750,-. Tinglyses skifteretsattesten i forbindelse med salg til tredjemand (ikke arving), kan skifteretsattesten tinglyses uden udgift hertil.

Skal der betales tinglysningsafgift, hvis det kun er en andel, der handles?

Ja, men der skal kun betales tinglysningsafgift af den andel, der handles.

Eksempel:
Handles ½-delen af en ejendom, der har en ejendomsværdi af kr. 1.000.000,-, er det også kun ½-delen af ejendomsværdien, der benyttes i forbindelse med beregning af tinglysningsafgiften – altså kr. 500.000,-
Den faste afgift på kr. 1.750,- skal betales fuldt ud, uanset det kun er en andel, der handles.
Du kan her finde en ejendoms
offentlige ejendomsvurdering).

Se under Hvad er tinglysningsafgift / registreringsafgift for eksempler på beregning af tinglysningsafgift.

Skal der også betales tinglysningsafgift i forbindelse med skilsmisse?

Ja. Bemærk dog, at såfremt der kan fremvises separations- eller skilsmissebevilling, er det kun den faste afgift på kr. 1.750,-, der skal betales.

Skal jeg have rådgiver, når jeg køber min bolig gennem ejendomsmægler?

Nej, det er ikke et lovkrav, men medmindre du er vant til at handle med fast ejendom vil det være meget fornuftigt at lade din egen rådgiver læse købsaftalen igennem samt gennemgå den sammen med dig, således du er helt sikker på, hvad aftalegrundlaget er – husk på, at ejendomsmægleren jo er sælgers rådgiver i handlen.
Se under Priser, hvilke muligheder boligpapirer.dk tilbyder.

Skal jeg have rådgiver, når jeg sælger min bolig gennem ejendomsmægler?

Nej, det er ikke et lovkrav. Sælger du gennem en ejendomsmægler, benytter en del sælgere ejendomsmægleren som rådgiver. Rigtig mange sælgere vælger dog at få en ekstra rådgiver på, der ikke har direkte økonomisk interesse i at sælge boligen – husk på, at får ejendomsmægleren ikke gennemført handlen, så får ejendomsmægleren ikke sit salær.
Se under Priser, hvilke muligheder boligpapirer.dk tilbyder.

Brian_06_10_april_2013