Forretningsbetingelser

§ 1 Indgåelse af aftale/honorar
Ved udarbejdelse af købsaftale/overdragelsesaftale eller gennemgang af købsaftale/overdragelsesaftale udarbejdet af andre end boligpapirer.dk, anses det for værende accepteret af kunden, at boligpapirer.dk er berettiget til honorar efter de til enhver tid på hjemmesiden oplyste honorarsatser dog under forudsætning af, at der efterfølgende tinglyses adkomst (skøde).
Skulle handlen bortfalde – uanset grund – er boligpapirer.dk berettiget til at opkræve 50 % af fuldt honorar, såfremt købsaftale/overdragelsesaftale udarbejdet af boligpapirer.dk er underskrevet, eller købsaftale/overdragelsesaftale (inkl. bilag) udarbejdet af andre end boligpapirer.dk er gennemgået med kunden.
Faktura for rådgivning fremsendes som oftest – men ikke altid – i forbindelse med signering af skøde.
Opkrævning af tinglysningsafgift sker altid inden tinglysning af skøde, og boligpapirer.dk er berettiget til ikke at tinglyse skødet, før tinglysningsafgiften er modtaget.
Alle priser vedr. honorar til boligpapirer.dk er oplyst inkl. moms.

§ 2 Rådgivning
boligpapirer.dk rådgiver om konkrete og juridiske forhold vedr. fast ejendom. Der ydes således ikke rådgivning af skattemæssig karakter eller finansiering.

§ 3 Fortrolighedspolitik
boligpapirer.dk har tavshedspligt i alle sager og for alle modtagne og indhentede oplysninger. Personoplysninger modtaget fra kunder eller indhentet ved offentlige myndigheder om kunder udleveres kun til tredjemand, såfremt det er nødvendigt for sagens gennemførelse. Cpr.nr. videregives udelukkende til Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysning af skøde og kun via lukket system administreret af Danmarks Domstole.
Se i øvrigt mere om persondata under Behandling af Persondata.

§ 4 Hvidvaskning (GDPR)
boligpapirer.dk er omfattet af Lov om Forebyggende Foranstaltninger mod Hvidvask af Udbytte og Finansiering af Terrorisme.
boligpapirer.dk er derfor forpligtet til at indhente billedlegitimation (pas eller kørekort) samt adresselegitimation (sundhedskort).
Se mere herom under Behandling af Persondata.

boligpapirer.dk

Gøgeurten 34
7500 Holstebro
CVR: 34924708

72 217 217

post@boligpapirer.dk